Betrekking hebbende op de noteringscommissie van PotatoNL.

 1. De noteringscommissie van PotatoNL is samengesteld uit noteerders vanuit handel, telers en de verwerkende industrie.
 2. Zij noteert in principe, zo mogelijk,  alleen op basis van gedane transacties van de afgelopen zeven dagen, tussen telers enerzijds en handel of de verwerkende industrie anderzijds. Daarnaast zal de notering een weergave moeten zijn van de reële handelswaarde van de genoteerde aardappelen;
 3. Ongeacht de hoogte van de handelsprijzen zal de commissie ten alle tijde, ook bij lage prijzen, moeten trachten te noteren als er voldoende transacties zijn afgesloten in de voorgaande periode;
 4. Commissieleden delen met elkaar de marktinformatie die bij hun bekend is. Daarnaast hebben zij een absolute zwijgplicht over hetgeen andere noteerders hebben ingebracht of hebben gezegd in het noteringsoverleg;
 5. De commissieleden kunnen achteraf wel toelichten, maar alleen in zijn algemeenheid, (als onderdeel van hun commissie) hoe en waarom de genoteerde prijs tot stand is gekomen;
 6. De gespreksleider mag zich op geen enkele wijze met de hoogte van de te noteren prijzen inlaten. Hij kan alleen voorstellen doen, gehoord hebbende de discussie van de commissieleden. Daarnaast zorgt hij dat de daarvoor geldende spelregels goed worden nageleefd;
 7. Besluiten worden genomen (vaststelling van de prijzen) met minimaal 3/4 meerderheid (75%) van de stemmen. De gespreksleider heeft geen stemrecht.
 8. De noteerders en de noteringscommissie opereren autonoom binnen de voorwaarden van dit Reglement en het Protocol PotatoNL seizoen 2021-2022. De stuurgroep of diens opvolger van PotatoNL kan bij het niet naleven van het Reglement of Protocol ingrijpen. De noteringscommissie kan van het Reglement of het Protocol afwijken na toestemming van de stuurgroep of diens opvolger.

  Noteerders
 9. De noteringscommissie bestaat uit 8 personen of diens plaatsvervanger (plv), welke voorgedragen worden uit de onderstaande organisaties en benoemd door de stuurgroep of diens opvolger van PotatoNL:
  a. Twee leden vanuit de NAO.
  b. Twee leden vanuit de VAVI:
  c.  Vier leden van zijde van telers, waarvan minimaal één teler affiniteit heeft met de aardappelteelt in het zandgrondgebied:
  • Twee telernoteerders voorgedragen vanuit Zuid (ZLTO).
  • Twee telernoteerders voorgedragen vanuit Noord (LNCN).
 10. De noteerders hebben de vrijheid om naast de BO-lijst (zie protocol C-d.) ook andere gedane transacties in te brengen, mits deze gegevens betrouwbaar zijn en aan de gestelde eisen voldoen die zijn verwoord in het PotatoNL protocol seizoen 2023-2024.

Vastgesteld op: 14-07-2023